REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ SKLEP.WINNICATURNAU.PL

§1 Informacje ogólne

1. Właścicielem i operatorem witryny internetowej pod adresem http://www.sklep.winnicaturnau.pl jest Winiarnia Baniewice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baniewicach pod adresem: Baniewice 115, 74-110 Banie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000549353, NIP 8581853262, Regon: 361057003, Kapitał zakładowy: 5000 złotych.

2. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży pod adresem: Baniewice 115, 74 – 110 Banie, (dalej „Sklep”), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr 168 "S1" z dnia 29.04.2015 r. wydane przez Wójta Gminy Banie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).

3. Dane kontaktowe Sklepu:

Baniewice 115, 74-110 Banie

tel.: 578 118 122,
e-mail: sklep@winnicaturnau.pl.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z witryny pod adresem www.sklep.winnicaturnau.pl;

2. Witryna – witryna internetowa pod adresem www.sklep.winnicaturnau.pl;

3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin witryny internetowej www.sklep.winnicaturnau.pl;

5. Towar – znajdujące się w asortymencie Sklepu produkty oferowane z wykorzystaniem Witryny;

6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

§3 Postanowienia ogólne i informacja prawna

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania oraz ewidencjonowania zamówień składanych z wykorzystaniem witryny www.sklep.winnicaturnau.pl służącej prezentacji Towarów oferowanych przez Sklep, który w zakresie oferowania oraz sprzedaży artykułów alkoholowych działa na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Banie wskazanego w §1 ust. 2.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Witryny;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu,

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień z wykorzystaniem Witryny realizowanych ze Sklepu;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży między Klientem a Winiarnią Baniewice Sp. z o. o. z wykorzystaniem Witryny.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

    a. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).

    b. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. W odniesieniu do wskazanych w Witrynie artykułów alkoholowych zawarcie umowy sprzedaży następuje w Sklepie z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, a zamówienie składane i ewidencjonowane z wykorzystaniem Witryny realizowane jest ze Sklepu i z wykorzystaniem wyłącznie znajdującego się w nim asortymentu.

§4 Zasady korzystania z Witryny

1. Korzystanie z Witryny możliwe jest po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji, poprzez wpisanie wszystkich niezbędnych danych w ramach składanego zamówienia.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Witryny. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Witryna wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Użytkownika Witryna wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Użytkownika.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Użytkownika. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się w Witrynie.

4. Użytkownik nie ma prawa dostarczać za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Witryny, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jej zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

    a. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

    b. dopuścił się za pośrednictwem Witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;

    c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Winiarnię Baniewice sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Winiarni Baniewice sp. z o.o.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Winiarnia Baniewice Sp. z o. o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

    a. korzystania ze Witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

    b. korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Winiarni Baniewice sp. z o.o.;

    c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

    d. korzystania ze Witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem Witryny należy wejść na stronę internetową www.sklep.winnicaturnau.pl, dokonać wyboru odpowiedniego Towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Winiarnią Baniewice sp. z o.o. a Użytkownikiem.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Użytkownika jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    a. przedmiotu zamówienia,

    b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

    c. wybranej metody płatności,

    d. wybranego sposobu odbioru przedmiotu zamówienia,

5. Akceptacja Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność, że w przypadku skorzystania z usługi firmy kurierskiej odbiór przedmiotu zamówienia od kuriera nastąpi przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Użytkownika, iż jest osobą pełnoletnią oraz nie dokonuje zakupu produktów alkoholowych celem dalszej jego odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz że Użytkownik zobowiązuje się, że odbiór produktów alkoholowych nastąpi przez osobę trzeźwą i pełnoletnią. Postanowienie określone w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio również w sytuacji, w której Użytkownik dokonuje zakupu na rzecz osoby trzeciej. Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Zamówienia w przypadku niespełniania przez osobę, na rzecz której nastąpił zakup wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

51. W przypadku zakupu towaru dostarczanego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość akceptacja Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem, że bierze na siebie odpowiedzialność, że osoba której dane podane są przez Użytkownika i której towar ma zostać dostarczony, jest osoba pełnoletnią, nie będzie nabywać produktów alkoholowych w celu ich dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz że Użytkownik zobowiązuje się, że odbiór towarów alkoholowych nastąpi przez osobę trzeźwą i pełnoletnią. Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Zamówienia w przypadku niespełniania przez osobę na rzecz której nastąpił zakup wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z wolą zawarcia z Winiarnią Baniewice sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów włożonych do koszyka. Umowa zawierana jest w języku polskim.

8. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje zamówienie nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz potwierdzenie w formacie PDF. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy w sposób określony w niniejszym ustępie.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

10. Zawarcie umowy przez Klienta powoduje po jego stronie zobowiązanie do realizacji umowy. Jakiekolwiek zobowiązania Klienta wobec Winiarni Baniewice Sp. z o.o. wygasają z chwilą odbioru Towaru i zapłaty ceny przez Klienta.

§6 Realizacja zamówienia

1. Składając zamówienie Użytkownik wybiera sposób odbioru Towaru. Z zależności od rodzaju Towaru, jego odbiór następuje w Sklepie osobiście przez Użytkownika, przez Kuriera lub w formie wiadomości dostarczanej na podany przez Użytkownika adres e-mail (dotyczy przede wszystkim kart podarunkowych - voucherów). 

2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej, towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia, z ograniczeniem do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Użytkownik jest informowany w chwili składania zamówienia.

4. W przypadku dostarczania zamówionych Towarów przesyłką kurierską lub transportem spedycyjnym, o kosztach dostawy i obowiązujących promocjach oraz naliczanych rabatach Użytkownik jest informowany za pośrednictwem odpowiednich komunikatów wyświetlanych czasie składania Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją.

5. Wraz z Towarem Użytkownikowi wysyłany jest odpowiedni dokument sprzedaży wystawiony przez Sklep.

6. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail o której mowa w §5 ust. 8. O przewidywanym terminie dostawy Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

7. Wydanie Towaru Użytkownikowi następuje w momencie jego odbioru w Sklepie, wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi lub otrzymania wiadomości mailowej w przypadku towarów dostarczanych w tej formie. Użytkownik oświadcza, że z chwilą złożenia zamówienia upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

8. Kurier zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności Użytkownika w chwili dostarczania Towaru.

9. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany ani przy odbiorze osobistym w Sklepie, ani przez kuriera. Produkty alkoholowe nie zostaną wydane również osobom, których wieku nie da się zweryfikować ze względu na przeszkody natury faktycznej.

10. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust.9, Winiarnia Baniewice sp. z o.o. złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Użytkownikowi wpłacone środki pieniężne, pomniejszone o poniesione przez Winiarnie Baniewice Sp. z o.o. koszty dostawy Towaru.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia.

§7 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwilę składania zamówienia w Witrynie.

3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług firmy kurierskiej do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Użytkownika.

4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Użytkownik musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3 powyżej.

5. Rabaty i promocje nie łączą się.

5a. Płatność odbywa się z góry, chyba że inna opcja została zaoferowana oraz wybrana przez Użytkownika w toku składania Zamówienia.

6. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny:

    a. gotówką osobiście w Sklepie

    b. przelewem na numer konta bankowy Winiarni Baniewice Sp. z o.o.

    c. płatnością elektroniczną, Blikiem lub kartą płatniczą w serwisie imoje, którego operatorem jest ING Bank Śląski SA , ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

    d. gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Użytkownika procesu składania zamówienia;

7. Realizacja Zamówienia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt b i c powyżej zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Winiarnia Baniewice sp. z o.o. Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. ma prawo anulowania Zamówienia w przypadku braku wpłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od jego złożenia.

8. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Użytkowników, na podstawie indywidualnych ustaleń.

9. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

10. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy. Użytkownik wybierający fakturę jako dokument sprzedaży wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na wskazany przez siebie adres mailowy.

11. Użytkownikowi, który nie wybiera faktury VAT jako dokumentu sprzedaży, wysyłany jest na podany przez niego adres e-mail paragon w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.

§8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Winiarnia Baniewice sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło odebranie Towaru przez Użytkownika. W przypadku skorzystania z usług firmy kurierskiej termin liczy się od odebrania Towaru przez Użytkownika od przedstawiciela firmy kurierskiej. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Baniewice 115, 74 – 110 Banie . Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ .

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

    a. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

    b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

    c. świadczenie usług, jeżeli Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci on prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Winiarnia Baniewice sp. z o.o., Baniewice 115, 74-110 Banie.

5. Jeżeli Towar zwracany jest przez Użytkownika wysyłkowo, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy czym Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.

8. Zwrot płatności otrzymanych od Użytkownika dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył on podczas składania Zamówienia. W przypadku zapłaty gotówką, na wniosek Użytkownika zwrot następuje na wskazany przez niego rachunek bankowy.

9. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia, Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów.

9a. W przypadku zakupu karty podarunkowej (voucher) wykorzystanej częściowo przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. ma prawo odmówić zwrotu zużytej części zasilenia. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu karty podarunkowej i jej całkowitego zużycia przed upływem terminu do odstąpienia.

10. Uprawnienia konsumenta, o których mowa w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9 Reklamacje dotyczące towarów

1. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w tym w zakresie zgodności towarów z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@winnicaturnau.pl. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na adres Winiarnia Baniewice sp. z o.o. Baniewice 115, 74-110 Banie.

4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Użytkownika.

5. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Użytkownik ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    a. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą - bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

    b. Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

    c. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;

    d. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

7. Podmiotem właściwym w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów w rozumieniu ustawy z 23.09.2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie pod adresem:

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/

8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe jest również poprzez internetową platformę ODR (Online Dispute Resolution) pod adresem:

9. Winiarnia Baniewice Sp. z o.o. odpowiada na zasadach identycznych jak wobec Konsumenta wobec Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta) umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Winiarnie Baniewice. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: Winiarnia Baniewice sp. z o.o. Baniewice 115, 74-110 Banie, bądź w drodze elektronicznej na adres sklep@winnicaturnau.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny.

5. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

§11 Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Witryny, jej wyglądu i innych treści w niej umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przysługują wyłącznie Winiarni Baniewice sp. z o.o.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się w Witrynie, a także jej wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Winiarni Baniewice Sp. z o.o., stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Winiarnia Baniewice. z o.o.

2. Winiarnia Baniewice sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów, na zasadach wskazanych w polityce prywatności.

3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie i w zakresie wskazanym w umowie dane osobowe Użytkowników mogą być także powierzone podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników usług (Partnerów). Podmioty te nie będą wykorzystywały powierzonych im danych osobowych do promowania własnych produktów lub usług.

4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Winiarnie Baniewice sp. z o.o. także w celach marketingowych, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym lub podczas potwierdzania zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na:

    a. przetwarzanie danych osobowych przez Winiarnię Baniewice Sp. z o.o. z siedzibą w Baniewicach w celu przesyłania treści handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w polityce prywatności

    b. przekazanie wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail Winnicy Baniewice Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Baniewicach w celu przesyłania przez nią treści handlowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§13 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów sądowych powstałych pomiędzy Winiarnia Baniewice sp. z o.o. a Użytkownikiem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Winiarni Baniewice Sp. z o.o.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Winiarnię Baniewice Sp. z o.o. z ważnych przyczyn, jeśli konieczność taka spowodowana została w szczególności:

    a. Zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

    b. Prawomocnym orzeczeniem sądu,

    c. Ostateczną decyzją administracyjną,

    d. Istotnymi przyczynami marketingowymi lub ekonomicznymi po stronie Winiarni Baniewice Sp. z o.o.,

    e. Udostępnieniem nowych usług przez Winiarnię Baniewice Sp. z o.o.,

    f. zmianami o charakterze technologicznym.

4. Jakiekolwiek zmiany regulaminu dotyczą jedynie umów zawartych po jego zmianie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w dotychczasowym i zaakceptowanym przez Użytkownika brzmieniu.

Chcesz być na bieżąco z premierami naszych win? Zapisz się już dziś do naszego newslettera!
ZAPISZ SIĘ